Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/111 2018-04-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/58 2018-04-06 Хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай
3 А/59 2018-04-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/60 2018-04-10 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
5 А/61 2018-04-16 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай
6 А/63 2018-04-16 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
7 А/64 2018-04-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
8 А/65 2018-04-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/66 2018-04-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/67 2018-04-19 Газар ашиглалтын зориулалтанд өөрчлөлт оруулах тухай
11 А/68 2018-04-19 Газар эзэмшүүлэх тухай
12 А/69 2018-04-19 Орон тооны бус байнгын зөвлөл байгуулах тухай
13 А/70 2018-04-19 Захирамж хүчингүй болгох тухай
14 А/71 2018-04-19 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
15 А/73 2018-04-20 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
16 А/74 2018-04-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/75 2018-04-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
18 А/76 2018-04-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
19 А/77 2018-04-24 Зөвлөл байгуулах тухай
20 А/79 2018-05-02 Хөрөнгө зарцуулах тухай