Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/41 2018-03-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2 А/42 2018-03-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
3 А/43 2018-03-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
4 А/44 2018-03-13 Л.Наранцэцэг, Ч.Адьяасүрэн нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай
5 А/45 2018-03-19 Овог өөрчлөх тухай
6 А/46 2018-03-19 Овог өөрчлөх тухай
7 А/47 2018-03-19 Нэр өөрчлөх тухай
8 А/48 2018-03-19 Ургийн овог өөрчлөх тухай
9 А/49 2018-03-19 Хүнс, барааны төв захыг ажиллуулах тухай
10 А/50 2018-03-19 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
11 А/51 2018-03-20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/52 2018-03-26 Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай
13 А/53 2018-03-27 Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, халдварт шар болон бүх төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
14 А/54 2018-03-28 Сэжигтэй бүсийн хорио цээрийг хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай
15 А/55 2018-04-02 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
16 А/56 2018-04-02 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
17 А/57 2018-04-02 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
18 А/111 2018-04-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/58 2018-04-06 Хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай
20 А/59 2018-04-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай