Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/33 2018-03-08 Устгалын комисс томилох тухай
2 А/34 2018-03-08 Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн батлах тухай
3 А/35 2018-03-09 Төв захын үйл ажиллагааг зогсоох тухай
4 А/36 2018-03-09 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
5 А/37 2018-03-10 Устгалын комисс томилох тухай
6 А/38 2018-03-10 Үнэлгээний комисс байгуулах тухай
7 А/39 2018-03-11 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
8 А/40 2018-03-13 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
9 А/41 2018-03-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
10 А/42 2018-03-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
11 А/43 2018-03-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
12 А/49 2018-03-19 Хүнс, барааны төв захыг ажиллуулах тухай
13 А/50 2018-03-19 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
14 А/51 2018-03-20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 А/52 2018-03-26 Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай
16 А/53 2018-03-27 Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, халдварт шар болон бүх төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
17 А/54 2018-03-28 Сэжигтэй бүсийн хорио цээрийг хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай
18 А/55 2018-04-02 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
19 А/56 2018-04-02 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
20 А/57 2018-04-02 Дэмжлэг үзүүлэх тухай