Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/21 2018-02-28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/22 2018-02-28 Статистик мэдээний хуваарь, үндэсний болон аймаг, сумын хөтөлбөрийн жагсаалт баталж, хэгэгжилтийг хангуулах тухай
3 А/23 2018-02-28 Хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/24 2018-03-02 Хүүхэд үрчлэх тухай
5 А/25 2018-03-02 Хүүхэд үрчлэх тухай
6 А/26 2018-03-02 Овог, нэр өөрчлөх тухай
7 А/27 2018-03-05 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
8 А/28 2018-03-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/29 2018-03-06 Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлах тухай
10 А/30 2018-03-08 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай
11 А/31 2018-03-08 Хорио цээрийн дэглэмийн үед ажиллах бүрэлдэхүүнийг томилох тухай
12 А/32 2018-03-08 Газар ашиглуулах тухай
13 А/33 2018-03-08 Устгалын комисс томилох тухай
14 А/34 2018-03-08 Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн батлах тухай
15 А/35 2018-03-09 Төв захын үйл ажиллагааг зогсоох тухай
16 А/36 2018-03-09 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
17 А/37 2018-03-10 Устаглын комисс томилох тухай
18 А/38 2018-03-10 Үнэлгээний комисс байгуулах тухай
19 А/39 2018-03-11 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
20 А/40 2018-03-13 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай