Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/308 2018-12-14 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
2 А/309 2018-12-14 Хүүхэд үрчлэх тухай
3 А/311 2018-12-14 Гэрээ байгуулах тухай
4 А/310 2018-12-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай
5 А/312 2018-12-24 Хөрөнгө зарцуулах тухай
6 А/313 2018-12-24 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад үр дүнгийн урамшил олгох тухай
7 А/317 2018-12-26 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
8 А/318 2018-12-27 Газар эзэмшүүлэх тухай
9 А/319 2018-12-27 Эд хөрөнгийн тооллого явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
10 А/320 2018-12-27 Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай
11 321 2018-12-31 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
12 А/322 2018-12-31 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
13 А/323 2018-12-31 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хороо байгуулах тухай