Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/286 2018-11-07 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/287 2018-11-07 Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
3 А/288 2018-11-07 Сумын онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
4 А/289 2018-11-12 Хөрөнгө зарцуулах тухай
5 А/292 2018-11-17 Буга согоотын хадны сүг зургийг зөөвөрлөх тухай
6 А/293 2018-11-27 Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай
7 А/294 2018-11-28 Хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/295 2018-11-28 Дуудлага худалдааны газар эзэмшүүлэх тухай
9 А/296 2018-11-29 Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ явуулж буй газруудын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай
10 А/297 2018-11-30 Ц.Тогтоход буцалтгүй тусламж олгох тухай
11 А/298 2018-12-04 Үл хөдлөх хөрөнгийн тооллого, үнэлгээний ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/299 2018-12-04 Газар эзэмшүүлэх тухай
13 А/300 2018-12-04 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөль оруулах тухай
14 А/301 2018-12-06 Жилийн эцсийн мал тооллого зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 А/302 2018-12-10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
16 А/303 2018-12-14 Нэр өөрчлөх тухай
17 А/304 2018-12-14 Нэр өөрчлөх тухай
18 А/305 2018-12-14 Хүүхэд үрчлэх тухай
19 А/306 2018-12-14 Хүүхэд үрчлэх тухай
20 А/307 2018-12-14 Ургийн овог өөрчлөх тухай