Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/266 2018-10-24 Дэлгэрэхийн 3 дугаар багийн төвийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/267 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
3 А/268 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
4 А/269 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
5 А/270 2018-10-26 Газар эзэмшүүлэх тухай
6 А/271 2018-10-26 Газар эзэмшүүлэх тухай
7 А/272 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
8 А/273 2018-10-26 Газар эзэмшүүлэх тухай
9 А/274 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/275 2018-10-26 Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс дархлаажуулах марилга зохион байгуулах тухай
11 А/276 2018-10-30 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
12 А/277 2018-10-30 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
13 А/278 2018-10-30 Газар эзэмшүүлэх тухай
14 А/279 2018-10-30 Дотоод хяналт шалгалтын нэгжийг шинэчлэн байгуулах тухай
15 А/280 2018-10-30 Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах, хувийн хэргийг бүрдүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
16 А/281 2018-11-05 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
17 А/282 2018-11-05 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/283 2018-11-05 Захирамж хүчингүй болгох тухай
19 А/284 2018-11-07 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
20 А/285 2018-11-07 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчөлт оруулах тухай