Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/246 2018-10-18 Нэр өөрчлөх тухай
2 А/247 2018-10-18 Нэр өөрчлөх тухай
3 А/248 2018-10-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/249 2018-10-18 Нэр өөрчлөх тухай
5 А/250 2018-10-18 Хүүхэд үрчлэх тухай
6 А/251 2018-10-18 Хүүхэд үрчлэх тухай
7 А/252 2018-10-18 Овог өөрчлөх тухай
8 А/253 2018-10-18 Ургийн овог өөрчлөх тухай
9 А/254 2018-10-18 Ургийн овог өөрчлөх тухай
10 А/255 2018-10-18 Ургийн овог өөрчлөх тухай
11 А/256 2018-10-18 Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай
12 А/257 2018-10-18 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
13 А/258 2018-10-19 Зөвлөл олгох тухай
14 А/259 2018-10-22 Төсвийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
15 А/260 2018-10-22 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/261 2018-10-24 Газар эзэмшүүлэх тухай
17 А/262 2018-10-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/263 2018-10-24 Газар эзэмшүүлэх тухай
19 А/264 2018-10-24 Газар эзэмшүүлэх тухай
20 А/265 2018-10-24 Дайргын голын толгойн боолтын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай