Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/223 2018-09-25 Овог өөрчлөх тухай
2 А/224 2018-09-27 Газар эзэмшүүлэх тухай
3 А/225 2018-09-27 Газар эзэмшүүлэх тухай
4 А/226 2018-09-27 Нэгж талбарын талбайн хэмжээ өөрчлөх газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
5 А/227 2018-09-27 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/228 2018-09-27 Газар эзэмшүүлэх тухай
7 А/229 2018-09-27 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
8 А/230 2018-09-27 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
9 А/231 2018-09-27 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
10 А/232 2018-09-27 Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ явуулж буй газруудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай
11 А/233 2018-10-03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/234 2018-10-04 Спортын наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
13 А/235 2018-10-08 Шинэ багуудын анхдугаар хуралдаан зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 А/236 2018-10-08 Өлзийтийн 4 дүгээр баг, Хүйс толгойн 11 дүгээр багуудад баригдсан хүүхдийн тоглоомын талбайн ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 А/237 2018-10-08 52 айлын орон сууц /239-р байр/-ны дээврийн засварын ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
16 А/241 2018-10-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
17 А/242 2018-10-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай
18 А/243 2018-10-18 Газар эзэмшүүлэх тухай
19 А/244 2018-10-18 Овог өөрчлөх тухай
20 А/245 2018-10-18 Асран хамгаалагч тогтоох тухай