Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/199 2018-08-31 Нэр өөрчлөх тухай
2 А/200 2018-08-31 Нэр өөрчлөх тухай
3 А/201 2018-08-31 Овог өөрчлөх тухай
4 А/203 2018-08-31 Овог өөрчлөх тухай
5 А/204 2018-08-31 Хүүхэд үрчлэх тухай
6 А/205 2018-08-31 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
7 А/206 2018-09-04 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
8 А/207 2018-09-07 Хог тээврийн авто машин хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
9 А/209 2018-09-07 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/210 2018-09-07 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай
11 А/211 2018-09-11 Хөрөнгө зарцуулах тухай
12 А/212 2018-09-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
13 А/213 2018-09-12 Захирамж хүчингүй болгох тухай
14 А/214 2018-09-13 Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 А/215 2018-09-19 Үнэлгээний комисс байгуулах тухай
16 А/218 2018-09-25 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
17 А/219 2018-09-25 Орон сууцнуудын гадна талбайн хогийн сав хүлээж авахажлын хэсэг байгуулах тухай
18 А/220 2018-09-25 Овог өөрчлөх тухай
19 А/221 2018-09-25 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
20 А/222 2018-09-25 Нэр өөрчлөх тухай