Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/288 2018-11-07 Сумын онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2 А/289 2018-11-12 Хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/292 2018-11-17 Буга согоотын хадны сүг зургийг зөөвөрлөх тухай
4 А/293 2018-11-27 Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай
5 А/294 2018-11-28 Хөрөнгө зарцуулах тухай
6 А/295 2018-11-28 Дуудлага худалдааны газар эзэмшүүлэх тухай
7 А/296 2018-11-29 Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ явуулж буй газруудын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай
8 А/298 2018-12-04 Үл хөдлөх хөрөнгийн тооллого, үнэлгээний ажлын хэсэг байгуулах тухай
9 А/300 2018-12-04 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөль оруулах тухай
10 А/301 2018-12-06 Жилийн эцсийн мал тооллого зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
11 А/302 2018-12-10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
12 А/311 2018-12-14 Гэрээ байгуулах тухай
13 А/310 2018-12-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай
14 А/312 2018-12-24 Хөрөнгө зарцуулах тухай
15 А/313 2018-12-24 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад үр дүнгийн урамшил олгох тухай
16 А/317 2018-12-26 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
17 А/318 2018-12-27 Газар эзэмшүүлэх тухай
18 А/319 2018-12-27 Эд хөрөнгийн тооллого явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
19 А/320 2018-12-27 Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай
20 321 2018-12-31 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай