Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/180 2018-08-21 Нэр өөрчлөх тухай
2 А/181 2018-08-21 Нэр өөрчлөх тухай
3 А/182 2018-08-21 Нэр өөрчлөх тухай
4 А/202 2018-08-21 Овог өөрчлөх тухай
5 А/183 2018-08-22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
6 А/184 2018-08-22 Газар эзэмшүүлэх тухай
7 А/185 2018-08-22 Газар эзэмшүүлэх тухай
8 А/186 2018-08-22 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай
9 А/187 2018-08-23 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
10 А/188 2018-08-24 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуцагаа сунгах, нэгж талбарын талайн хэмжээ өөрчлөх тухай
11 А/189 2018-08-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
12 А/190 2018-08-27 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
13 А/191 2018-08-27 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
14 А/192 2018-08-28 Хүнс, барааны төв захын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай
15 А/193 2018-08-31 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
16 А/194 2018-08-31 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
17 А/195 2018-08-31 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
18 А/196 2018-08-31 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
19 А/197 2018-08-31 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
20 А/198 2018-08-31 Хүүхэд үрчлэх тухай