Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/268 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
2 А/269 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
3 А/270 2018-10-26 Газар эзэмшүүлэх тухай
4 А/271 2018-10-26 Газар эзэмшүүлэх тухай
5 А/272 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/273 2018-10-26 Газар эзэмшүүлэх тухай
7 А/274 2018-10-26 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
8 А/275 2018-10-26 Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс дархлаажуулах марилга зохион байгуулах тухай
9 А/276 2018-10-30 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
10 А/277 2018-10-30 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
11 А/278 2018-10-30 Газар эзэмшүүлэх тухай
12 А/279 2018-10-30 Дотоод хяналт шалгалтын нэгжийг шинэчлэн байгуулах тухай
13 А/280 2018-10-30 Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах, хувийн хэргийг бүрдүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 А/281 2018-11-05 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
15 А/282 2018-11-05 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
16 А/283 2018-11-05 Захирамж хүчингүй болгох тухай
17 А/284 2018-11-07 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/285 2018-11-07 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчөлт оруулах тухай
19 А/286 2018-11-07 Хөрөнгө зарцуулах тухай
20 А/287 2018-11-07 Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай